Фокус

Теми

Зелен преход

Quis autem eum reprehen quin.

Дигитални права

Quis autem eum reprehen quin.

Актуално Our Blog

Най-новото

Стани доброволец

Мисия

Мисията ни е да насърчаваме и подкрепяме бизнесите в България да приeмат и прилагат в своята дейност подход, основан на международно признатите принципи за правата на човека, както и да овластим гражданското общество да участва активно в изграждането на бъдеще, в което грижата за хората е водеща.

Визия

Визията ни е бизнесите, опериращи в България, да уважават и зачитат правата на човека, да се ангажират със заинтересованите страни като възприемат отговорни бизнес практики.
За нас Features

Основните ценности

Основните ценности, които прилагаме в нашата работа, са основани на принципите на подхода на правата на човека

Навременна комуникация и диалог

Ангажираност и участие

Професионализъм

Прозрачност и отчетност

Уважаване на различията

Спазване на международното и националното законодателство