Насърчаване на отговорно корпоративно поведение чрез Директива относно дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта

В средата на месец декември 2023 г. Съветът на Европа, Европейският парламент и Европейската комисия съгласуваха приемането на Директива относно дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта (Директивата). В основата на директивата стои стремежът да се насърчи устойчивото и отговорно корпоративно поведение, както и да се интегрират проблемите, свързани с правата на човека и околната среда, във вътрешните практики на дружествата и корпоративното управление. Новите правила ще гарантират, че предприятията ще се справят с неблагоприятните въздействия от своята дейност, включително във веригите за създаване на стойност в Европа и извън нея. Очаква се директивата да влезе в сила в началото на 2024 г.

Директивата държи ключа към борбата с принудителния труд, който продължава да засяга милиони хора по света.

Според доклад на МОТ за съвременното робство през 2021 г. 27,6 милиона души на ден са били засегнати от принудителен труд. Повече от 3,3 милиона от тях са били деца. Обезпокоително е, че броят на хората в принудителен труд се е увеличил с 2,7 милиона души между 2016 г. и 2021 г. Тези алармиращи данни налагат необходимостта от ефективно законодателство за целия ЕС относно корпоративната надлежна проверка. Чрез Директивата се създават равнопоставени условия за регулиране на корпоративната надлежна проверка на европейско равнище. Най-често срещаните нарушения върху човешките права се наблюдават във веригите на стойността, затова за предприятията е важно да интегрират правата на човека и грижата за околната среда във веригите на стойността. ЕС, която е третата по големина икономика в света поема отговорността да насърчава справедливите вериги на доставки и да намалява до минимум нарушенията на правата на човека, и влошаването на състоянието на околната среда в своите вериги на доставки.

Директивата държи ключа към борбата с принудителния труд, който продължава да засяга милиони хора по света.

Какво е положителното въздействие?

За правата на гражданите

Директивата предоставя по-добра защита на правата на човека, включително трудовите права, по-здравословна околна среда, повишено доверие в предприятията, по-голяма прозрачност, позволяваща информиран избор, по-добър достъп до правосъдие за пострадалите.

За правната сигурност и равни условия на конкуренция

Директивата осигурява хармонизирана правна рамка в ЕС, която  допринася за доверието от страна на клиентите и ангажираността на служителите; осведомеността за отрицателните въздействия на дружествата върху околната среда и човешките права; управлението на риска и адаптивност; както и за повишаване на привлекателността за таланти, инвеститори, ориентирани към устойчивото развитие, и обществени възложители; посвещаване на по-голямо внимание на иновациите, и подобряване достъпа до финансиране.

За дружествата и техните задължения

Основните елементи на установеното с Директивата задължение за надлежна проверка са идентифициране, прекратяване, предотвратяване, смекчаване и отчитане на отрицателните въздействия върху правата на човека и околната среда в собствената дейност на дружеството, неговите дъщерни дружества и веригите за създаване на стойност. Някои големи дружества трябва да разполагат с план, който да гарантира, че тяхната бизнес стратегия е съвместима с ограничаването на глобалното затопляне до 1,5 °C в съответствие с Парижкото споразумение.

За дружествата и техните задължения
групи

Правилата на новата Директива се отнасят до:

  • Група 1: Дружества в ЕС с ограничена отговорност, които имат над 500 служители и нетен оборот над 150 млн. евро в световен мащаб.
  • Група 2: Дружества в сектори с голямо въздействие и с повече от 250 служители и нетен оборот над  40 млн. евро в световен мащаб, и работещи във високо-рискови сектори (текстил, селско стопанство, добив на минерали)  – приложение 2 години по-късно след приемането й.
  • Група 3:  Дружества извън ЕС, действащи в ЕС, с праг на оборота, съобразен с Група 1 и 2, генериран в ЕС.

Извън обхвата на Директива остават микропредприятията и малките и средни предприятия (МСП). Те обаче биха могли да бъдат косвено засегнати по веригата на доставки, поради което са предвидени правила в подкрепа на тези субекти.

Изискване за административен надзор над правилата 

Надзорът следва да се осъществява от орган, който да налага ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, включително глоби и заповеди за спазване на изискванията. Създаването на Европейска мрежа на надзорните органи ще гарантира координиран подход между тях. 

Гражданска отговорност

Директивата установява гражданска отговорност, като задължава държавите-членки да гарантират, че потенциално засегнатите страни ще получат обезщетение за вредите, произтичащи от неспазването на задълженията, предвидени в новите предложения.