Нов Закон за защита на лицата, които подават сигнал, свързан с нарушения на правото на Съюза (Директива (ЕС) 2019/1937).

Законът дава защита на подаващите сигнал, като им предоставя безопасни канали за подаване на информация, анонимност и защита от всяка форма на ответни действия.

 

Кой може да подава сигнал?

Лица, които работят в публичния или в частния сектор, могат да подадат сигнали за нарушения на българските закони или на актове на Европейския съюз, станали им известни в работен контекст. 

 • Работници, служители и държавни служители
 • Лица, упражняващи свободна професия
 • Стажанти
 • Лица, работеши за физическо или юридическо лице като негови подизпълнители или доставчици
 • Кандидати за работа, съдружници, акционери, членове на органи за управление и контрол и други.
 • Лица, помагащи на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал
 • Лица, които са свързани със сигнализиращото лице, например колеги или роднини, юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

Кои са задължени лица по новия Закон?

 • Работодателите в публичния сектор, с изключение на общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители. 
 • Работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители. 
 • Работодателите в частния сектор (може и да са по-малко от 50 служители), които попадат в категория, изброена изрично в Закона (например финансов и застрахователен сектор, други предприятия от обществен интерес, задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари и други).

Какви задължения предвижда Законът към работодателите?

 • Създаване на вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения
 • Каналът може да бъде по електронен път в писмена форма чрез електронен адрес или устно, като се посочва телефон и физически адрес, където могат да бъдат подадени сигналите. 
 • Назначаване на служители, отговарящи за разглеждането на сигнали 
 • Информираност за условията за подаване на сигнали
 • Създаване и поддържане на регистър на сигналите, подаване на регулярна  информация към Комисията за защита на личните данни

Какви нарушения могат да бъдат докладвани съгласно Закона?

 • Обществени поръчки
 • Финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма
 • Безопасност и съответствие на продуктите
 • Безопасност на транспорта;
 • Опазване на околната среда;
 • Безопасност на храните и фуражите;
 • Здравето на животните и хуманното отношение към тях
 • Общественото здраве 
 • Защита на потребителите
 • Защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни и сигурност на мрежите и информационните системи. 

Каква защита предвижда Законът за сигнализиращите лица?

 • Защита на самоличността 
 • Забрана на ответни действия спрямо сигнализиращите лица и другите лица, ползващи защита, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и: 
 • заплахи или опити за репресия
 • уволнение, понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност
 • изменение на мястото или характера на работата
 • намаляване на възнаграждението
 • налагане на дисциплинарно наказание 
 • дискриминация 
 • предсрочно прекратяване на договор и др. 
Какви са последиците при неспазване на Закона?

Какви са последиците при неспазване на Закона?

Законът предвижда различни по размер санкции за нарушаване на задълженията, които варират от 400 лева до 20 000 лева за юридически лица. 

 

Кой е националният орган за външно подаване на сигнали?

Комисията за защита на личните данни („Комисията“).

Quality Standards
Quality Standards

Как можем да помогнем

Екипът на БФБПЧ остава на ваше разположение при въпроси или нужда от съдействие относно тълкуването и прилагането на новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.