Подход, основан на правата на човека, е обща рамка, в която стандартите и принципите за правата на човека са поставени в центъра. Подходът позволява прилагането на принципи за зачитане на правата на човека във всеки един етап на проекта. Подходът се основава на идеята, че носителите на права са овластени да упражняват правата си, а носителите на задължения спазват/ изпълняват техните задължения за защита на правата на човека. Носителите на права представляват индивидуални хора или групи, които са свързани с носителите на задължения и могат да предявяват искове за зачитане на права. Носителите на задължения са държавни и недържавни страни, като очакването за предприятията е зачитането на правата на човека. 

Този подход включва следните принципи:

(PANEL participation; accountability, non-discrimination, empowerment and legality)

Участие

овластени граждани, участващи активно в решения, които касаят тяхното бъдеще, и упражняване на права

Отговорност

ясно дефинирана отговорност на носителите на задължения (държава, предприятия и др.) към носителите на права и достъп до ефективна защита

Недискриминация и равенство

всички имат равен достъп да упражняват правата си без дискриминация

Овластяване

всички хора са овластени и участват активно във вземане на ключови решения

Законност

спазване на правата съгласно законодателството на държавата и международните рамки

Quality Standards
Quality Standards

Подход, основан на правата на човека и бизнеса

Подходът поставя хората в центъра на политики и практики, изхождайки от международно приети стандарти. Този подход овластява хората да търсят правата си, а в лицето на бизнеса да зачитат правата на човека. Макар този подход да се свързва най-често с процеса на човешко развитие и Целите за устойчиво развитие на ООН, в последните години се наблюдава, че подходът се използва и в бизнесите като комбинация от Ръководните принципи на ООН и принципите на правата на човека. Правото на свобода на изразяване е едно от най-срещаните форми на упражняване на правата ни в социалните мрежи, което носи и положителни, и отрицателни последици. Добър пример за прилагане на подход, основан на правата на човека, е в модериране на съдържанието в социалните платформи. Основните акценти са как компаниите, предлагащи социални платформи, управляват съдържанието чрез създаването и прилагането на политики за споделяне на съдържание; извършване на надлежна проверка при създаване, подобряване на продукти или услуги; мониторинг и прозрачност; взаимодействие с уязвими групи и ангажиране на различните заинтересовани страни. Прилагането на Ръководните принципи, както и на подход, основан на правата на човека, са начините все повече частни и държавни организации да посрещат задълженията си за зачитане правата на човека.