За проекта

Екип
Екип от специалисти, които са мотивирани да развиват темата за бизнеса и правата на човека в България.

 Професионалният ни опит е натрупан от работа в международни и български частни, държавни и граждански организации и обучение в най-елитните университети в Австралия, Англия, Италия, България, както и подкрепата на международната общност в България и региона. Рамката, с която работим, е одобрена от международната общност и включва: Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, както и международно приетите инструменти за защита на правата на човека.


Подходът ни е колаборативен и иновативен, основан на правата на човека, целящ да покаже положителното влияние на бизнеса върху обществото, но и рисковете от неблагоприятно въздействие върху правата на човека. За гражданското общество, това е подход, който овластява и подпомага хората да бъдат активни участници в промяната на своето бъдеще.

Екип от специалисти, които са мотивирани да развиват темата за бизнеса и правата на човека в България
Quality Standards
Quality Standards

Фокус

Фокусът ни е върху дигитализацията и зеления преход, които се развиват с бърза скорост, целят подобряване качеството на живот на хората, но често самите заинтересовани страни не са включени във вземането на решения, свързани с тяхното бъдеще. Целта ни е да покажем на компаниите, които работят усилено за зелена трансформация, иновации и дигитализация, как могат да използват Рамката на ООН за бизнеса и правата на човека като основен стандарт за зачитане на правата на човека в цялата верига на стойността.

Зелен преход

Зеленият преход включва множество участници с ключови роли – държавата, местната власт, неправителственият сектор и компаниите. Компаниите допринасят по различен начин към зелената трансформация: от приемане на ESG стратегии със силен екологичен компонент, с планове за декарбонизация и намаляване на въглеродния отпечатък, до преминаване към кръгова икономика. Всяка една компания играе ключова роля в процеса на зелената трансформация, но за да бъде преходът справедлив, е важно хората, особено тези, които са в риск, да бъдат засегнати, да бъдат поставени в центъра чрез прилагане на подход, основан на правата на човека и Ръководните принципи на ООН. Връзката между климатичните промени и правата на човека показва необходимостта компаниите да извършват рисков анализ на въздействието си върху правата на човека и да наблюдават промените през целия процес на надлежна проверка, за да могат да идентифицират своевременно  евентуално негативното въздействие върху човешките права с цел предотвратяване на по-сериозни нарушения. 

Quality Standards
Quality Standards
Quality Standards
Quality Standards

Дигитализация

Темповете, с които дигиталната трансформация се развива, носят положителни резултати и спомагат за зеления преход и модернизация на държавния и частния сектор. Разрешаването на множество проблеми чрез дигитални продукти и иновации е неоспорим факт, но същевременно не трябва да се пренебрегват и рисковете, които дигиталните продукти и услуги могат да донесат. Стремежът за защита на дигиталните права – защита на данни, сигурност и достъп до информация – включва законодателни 

инициативи и мерки, които представляват нужната защита. Същевременно употребата на някои услуги и продукти може да наруши правата на човека чрез достъпа до различните социални платформи, фалшиви новини, масови наблюдения. Тези предизвикателства трябва да се вземат под внимание както от държавите, така и от технологичните компании, които, за да могат да идентифицират неблагоприятните въздействия върху човешките права, е нужно да оценят рисковете, свързани с хората.

Ръководните принципи на ООН целят да запълнят пропастта между бързите  технологични промени и капацитета на обществото да се справи с последствията от  тях. ( UNGPs 10+)

Подход, основан на правата на човека

Принципи на подхода:

PANEL ( participation; accountability, non-discrimination, empowerment and legality)

Участие

Отговорност

Недопускане на дискриминация

Овластяване

Спазване на законите

Основни цели:

Подход, основан на правата на човека

Компаниите зачитат правата на човека

Ангажиране на заинтересованите страни

Quality Standards
Quality Standards
Quality Standards
Quality Standards

Резултатът, който търсим:

По-голяма разпознаваемост

на темата за бизнеса и за правата на човека;

По-голям брой компании

които приемат подход, основан на правата на човека

Заинтересованите страни комуникират

по-добре с компаниите, чувстват се овластени и защитени

Колаборации и партньорства

с неправителствените организации и организации, представляващи работниците

Ангажиране на лидери

и иновативно мислещи хора, за да се решават ключови за заинтересованите страни проблеми в България

Как ще го постигнем?

Дейности

Развитие

на информационна платформа

Провеждане

на информационни кампании

Популяризиране на ключови международни политики

и практики относно темите за бизнеса и правата на човека, дигиталните права и зеления преход;

Организация на обучения

събития и семинари

Провеждане на проучвания

анализи и доклади

Създаване на креативно пространство

за обмен на идеи и опит

Ангажиране

на заинтересованите страни

Quality Standards
Quality Standards