Стълб 1: Задължения на държавата да защитава правата на човека

Основните препоръки към държавите са: 

 • Да осигурят защита срещу злоупотреба с правата на човека, свързана с климатичните промени, от страна на бизнеса.
 • Да насърчават бизнесите да спазват правата на човека в контекста на климатичните промени.
 • Предприятията с държавно участие да бъдат насърчавани, както и всички други компании да извършват надлежна проверка, за да изследват въздействието си върху природата и климата и да обявяват емисиите си от парникови газове и влиянието си върху промените в климата.
 • Осигуряване на съгласуваност на политиките
Задължения на държавата да защитава правата на човека

Стълб 2: Корпоративната отговорност за зачитане правата на човека

 • Бизнесите трябва да зачитат правата на човека в контекста на климатичните промени, като предприемат проактивни мерки, за да установят, предотвратят, намалят и адресират негативното си влияние, включително и това, произлизащо от климатичните промени.
 • Спазването на местното законодателство, което включва и законите за околната среда, трябва да се случва успоредно с международно приети инструменти,  касаещи защита правата на човека и климата.
 • Бизнесите трябва да извършват надлежна проверка на правата на човека, за да предотвратят и намалят своето отрицателното въздействие върху правата на човека, свързано с климатичните промени.

  По отношение на климата това включва:

  • Редовна оценка на въздействието им върху околната среда и климата и рискът от негативно въздействие върху правата на човека. Оценката на въздействието да включва маргинализираните групи, както и носителите на права, чиито права могат да бъдат нарушени.
  • Бизнесите трябва да предприемат необходимите мерки, за да прекратят и предотвратят всякакъв вид вреда върху правата на човека в резултат от климатичните промени, във всички сфери на дейността си и по веригите си на доставка.
  • Бизнесите трябва да използват влиянието си върху компании, с които имат бизнес взаимоотношения и да ги насърчават да предотвратят или намалят вредното си влияние върху правата на човека, свързано с климатичните промени.
 • За целта бизнесите трябва редовно да:
  • Установяват и оценяват всяко реално или потенциално негативно влияние върху правата на човека.
  • Прилагат данните от проучванията и да предприемат адекватни мерки, за да предотвратят и намалят въздействието си върху правата на човека. 
  • Проследяват ефективността на взетите мерки.
  • Съобщават публично как адресират въздействието си върху правата на човека.
 • Бизнесите трябва да осигурят последователност на политиките си във всички свои сфери на работа. 

Стълб 3: Осигуряване на ефективна защита

Процес за компенсация на тези, които са потърпевши от дейностите или решенията на предприятията, свързано с промените в климата.

Държавите:

 • Да предприемат необходимите мерки, за да се предостави достъп до ефективна защита от вреди върху правата на човека, свързани с климатичните промени. Това включва предоставянето на ефективни правни и неправни механизми, като съдебна защита по темите за околната среда, национални институции за правата на човека, както и други, несвързани с държавата механизми за подаване на жалби.

Бизнеса:

 •  С цел  ранно разглеждане на жалбите и пряко отстраняване на проблемите, бизнесите следва да създадат или да участват в  ефективни механизми за подаване на жалби на оперативно ниво за физически лица и общностите, които могат да бъдат неблагоприятно засегнати от проблеми, свързани с климата и околната среда. Бизнесите трябва да участват добросъвестно в обсъждания пред съдебни и извънсъдебни институции, които подпомагат отчетността за вредите, нанесени на климата.
 • В случай, че бизнеси са допринесли за негативно въздействие върху промените в климата (например големи корпорации, свързани с производството на електричество и топлинна енергия, транспорт, индустриално земеделие или други сектори с високи нива на емисии), всеки такъв бизнес трябва да предостави компенсация, пропорционална на неговия дял от негативното въздействие.

Всички, които искат да се възползват от механизмите за подаване на  жалби и оплаквания, трябва да имат възможността да го направят, без да се страхуват, че върху тях ще бъдат наложени репресивни мерки.