Права на жените

Съществуват различни международни механизми и конвенции, защитаващи правата на жените. Всеобщата декларация за правата на човека на ООН от 1948 г. забранява всякакви форми на дискриминация, основани на признаци като пол, джендър, раса, цвят на кожата, език, религия, произход и др. Въпреки че категорията “пол” е първата, на основата на която се забранява всякаква форма на дискриминация, до днес почти навсякъде по света жени и момичета са лишени от възможността да упражняват изцяло своите права, често само въз основа на пола си. 

Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) е международноправен инструмент, който изисква от държавите да премахнат дискриминацията срещу жените и момичетата във всички сфери и насърчава равните им права. Конвенцията осигурява основата за постигане на равенство между жените и мъжете чрез осигуряване на равен достъп на жените и равни възможности в политическия и обществен живот – включително правото да гласуват и да бъдат избирани – както и на образование, здравеопазване и заетост.

В ЕС и България съществуват различни регулации и политики свързани с равнопоставеността между половете. Въпреки значителните постижения, по целия свят много жени и момичета все още са изправени пред дискриминация въз основа на пола, сексуална ориентация или джендърна идентичност.

Каква е ситуацията с правата на жените в динамично променящия се съвременен свят?

Неравенството между половете е в основата на много проблеми, които непропорционално засягат жените и момичетата, като джендърно базирано насилие, по-ниско заплащане, липса на равен достъп до образование, неефективни здравни услуги, отрицателно въздействие на климатичните промени и дигитализацията. Затова и правата на жените се обособяват като отделна група права от общия контекст на човешките права, изискващи съответни мерки и ефективна защита, в съответствие с нуждите и като се вземе предвид множествената дискриминация.  

 

Дискриминацията срещу жените и момичетата, основана на пола, остава значителна пречка за жените в бизнеса, независимо дали като предприемачи, бизнес лидери или в тяхното кариерно развитие. Жените, работещи в глобалните вериги на доставките са 

изложени на различни рискове  – сегрегация на работното място, опасни условия на труд, липса на майчинство, минимално заплащане, удължено работно време, невъзможност за сдружаване, липса на професионално развитие и образование, сексуален тормоз и насилие на работното място. Също така, жените са изключени от процеса на планиране и консултиране, където бизнесите развиват дейността си, което често може да доведе до  неблагоприятни последици за живота им.

Как въздейства бизнесът върху правата на жените?

Как въздейства бизнесът върху правата на жените?

Жените и момичетата изпитват неблагоприятните въздействия от бизнес дейностите по различен начин и често непропорционално. Те също така се сблъскват с допълнителни бариери в търсенето на достъп до ефективни средства за защита. Поради пресечните и множествени форми на дискриминация, различни групи жени и момичета могат да бъдат засегнати по различен начин от бизнес дейности с оглед на тяхната възраст, цвят на кожата, каста, класа, етнос, религия, език, грамотност, достъп до икономически ресурси, семейно положение, сексуална ориентация, джендър идентичност, увреждане, пребиваване в селски район и миграция, статут на местно или малцинствено население.

Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека от джендър перспектива, могат да бъдат полезен инструмент за държавата и  предприятията, които биха искали да разберат специфичните рисковете върху правата на жените, как  да се минимизира въздействието върху правата на жените и каква форми на защита и компенсация е налична, за да посрещне техните специфични нужди. Документът е създаден през 2019 г. от работната група на Върховния комисар за правата на човека, като отговор на нуждата от по-задълбочен и джендърно обусловен отговор на нуждите на жените, момичетата и небинарните хора.

Нараства осъзнаването на необходимостта да се обърне внимание на равния достъп на жените до бизнеса, лидерството и предприемачеството и необходимостта от включване на равнопоставеността в темата за корпоративната отговорност и оценка на въздействието на начина, по който правим бизнес днес. Като резултат има редица положителни примери за промяна в държавния и частния сектор.

 

Прилагането на Ръководните принципи с фокус на равнопоставеността дава една перспектива за оценка на риска от гледна точка на равнопоставеност и припознава различните уязвимости, на които жените, момичетата и небинарните хора са изложени. Доколкото Ръководните принципи се ползват с широко одобрение от страна на правителства и компании в целия свят, като нормативна рамка те следва да бъдат широко прилагани и да включват жените не само като жертви на нарушения на правата, но като вземащи решения и агенти на промяната.

равния достъп на жените до бизнеса