Всеобщата декларация на ООН за правата на човека става реалност през 1948 г. – време, в което дигиталният свят все още не е бил изцяло построен. С течение на годините технологичният напредък завладява света и днес е трудно да си представим живота без достъп до компютърни мрежи и дигитални продукти. Употребата на такива обаче направи човека потребител в дигиталното пространство, а всеки потребител, както в дигиталния, така и в реалния свят, има права и задължения.

Правата на човека и технологиите
Quality Standards
Quality Standards

Правата на човека в контекста на технологичните иновации: Какво са дигитални права?

Правата на човека се прилагат както в офлайн, така и в онлайн среда. Дигиталните права са всъщност правата на човека в света на интернет и дигиталните технологии; всички права на човека, които позволяват на индивида да има достъп, да използва, да създава и да разпространява информация в дигиталното пространство, както и да има достъп и да използва компютърни устройства, други електронни устройства и мрежи за телекомуникации.

Дигиталните права включват: правото на онлайн поверителност, свобода на словото и свобода на сдружаване, право на равенство и недискриминация при достъпа и употребата на дигиталния технологии, правото на зачитане на човешкото достойнство. Правото на онлайн поверителност (вкл. защита на личността и личните данни) и свободата на изразяване разширяват значението на равните и ненарушими права на човека, изложени във  Всеобщата декларация на ООН за правата на човека. Някои държави признават и правото на достъп до интернет (или свобода на свързване). Това са Коста Рика, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Индия, Испания. Връзка имат и правото на образование и многоезичност, потребителските права и изграждането на умения в контекста на правото на развитие.

Quality Standards
Quality Standards

Защо дигиталните права са от изключителна важност днес?

Към април 2022 г. съществуват повече от пет милиарда интернет потребители по света, което е 63.1% от световното население. От тях 4.7 милиарда, или 59% от световното население, са били потребители на социални медии (Statista.com). 

Повишеното потребление и тенденциите за устойчив ръст на потреблението говорят и за увеличаване на зависимостта ни от употребата на технологии. Това създава предпоставки за усилване както на положителното, така и на отрицателното влияние на технологиите върху опазването на правата на човека.

Всяка една организация има уебсайт, в който се представя различна информация за дейности, продукти, проекти, документации и т.н. Но всеки достъп до такъв сайт е и свързан със събиране на данни. Събирането на данни в дигиталното пространство се осъществява под формата на т. нар. “бисквитки”. Бисквитките (cookies) са малки файлове, използвани от уеб сървърите, за запазване на информация за търсенето, което позволява на уеб сайтовете да запомнят Вашето устройство, предпочитания на търсене и онлайн активността. За да бъдем по-защитени, е препоръчително да четем всичко, преди да се съгласим. Това, на практика, е трудно постижимо, тъй като искаме да достигнем до дадена информация възможно най-бързо и затова често се съгласяваме с написаното, без да го проверим. Събирането на тези данни e регулирано от ЕС чрез комбинацията на GDPR и E-privacy директиви.  За повече информация: 

Защита на данните и неприкосновеност на личния живот в интернет

Дигиталните технологии предлагат нови възможности за упражняване на правата на човека. Съществуването на социални платформи, Internet of things, облачно пространство улесняват правото на човека да комуникира и да заявява мнение свободно, да участва в асоциации, както и да опазва своето право на онлайн поверителност. 

От друга страна, разработването на системи за изкуствен интелект и анализ на данни и усиленото им използване от компании и правителства може да създаде редица предизвикателства за опазването на правата на човека в дигиталния свят, чиито брой може само да расте с развитието на иновациите в технологиите.

Неразрешеното събиране на лични данни и злоупотреба с дигиталната идентичност, използването на технологии за наблюдение, онлайн насилието и агресията са примери за нарушаване на правата на човека в дигиталното пространство. Като социални групи с високи нива на уязвимост от подобни нарушения се обособяват децата, жените, възрастните хора и хората с по-ниска дигитална грамотност.

 

Как технологичните бизнеси влияят върху опазването на правата на човека? 

Зачитането на правата на човека от бизнеса е свързано с предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху правата на човека, свързано с бизнес дейности, като се обръща особено внимание на онези групи от хора, които могат да бъдат най-сериозно засегнати. Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека (UNGPs) определят принципен подход за всички компании да направят това. За технологичните компании това включва предвиждане и смекчаване на вредите, които могат да възникнат във връзка с използването на техните продукти и услуги.