Една от основните функции на Ръководните принципи на ООН е да послужи като рамка за заинтересованите страни, според която да оценят как бизнесите зачитат правата на човека. „Ангажирането или консултацията със заинтересованите страни се отнасят до текущ процес на взаимодействие и диалог между предприятието и потенциално засегнати от него заинтересовани страни, което позволява на предприятието да изслуша, разбере и отговори на техните интереси и опасения, включително чрез подходи на сътрудничество“.  Предприятията си взаимодействат с различни групи заинтересовани страни, които могат да са изложени на риск по различни причини. (Таблица 1)

Ангажирането със заинтересованите страни се изразява в 3 основни насоки:

  1. При идентифициране и оценка на реален и потенциален риск от нарушаване човешките права;
  2. При мониторинг и докладване на действията, които предприятието е предприело, за да предотврати и управлява негативните въздействия;
  3. В процеса на създаване механизми за подаване на жалби и компенсация;
Екип от специалисти, които са мотивирани да развиват темата за бизнеса и правата на човека в България

Ръководните принципи изискват от предприятията да направят оценка на значими рискове от нарушаване на човешките права, както и оценка на вътрешните и външните заинтересовани страни. Принципите също така посочват, че някои групи са по-уязвими, и предприятията трябва да вземат това под внимание. Уязвими групи по смисъла на Ръководните принципи са: представители на уязвими групи, тези, които са в неравностойно положение или са изключени от обществото, като в тази група могат да попаднат: деца, жени, коренно и местно население, представители на етнически или други малцинства, както и хора с увреждания.

Изискването за това как компаниите трябва да се ангажират със заинтересованите страни, също т.нар. носители на права, включва:

  • Ангажиране с представители на местните общности, както и експерти от неправителствения сектор, които да служат като мост между предприятията и нуждите на общността
  • Ангажимент за политики и включване на служителите, както и консултации с  различните заинтересовани страни в процеса на писане на политиките и как те могат да им въздействат
  • Изискване за извършване на надлежна проверка и смислено ангажиране със заинтересованите страни
  • Механизми за разглеждане на жалби
  • Мониторинг на мерките, които предприятието е предприело за предотвратяване на рисковете от нарушаване на правата на човека
  • Комуникация и прозрачност

Таблица 1

Примери за заинтересовани страни Примери за носители на права
Заинтересованата страна се отнася до всяко лице, което може да повлияе или да бъде засегнато от дейностите на организацията. Засегната заинтересована страна се отнася тук конкретно до физическо лице, чиито човешки права са били засегнати от дейностите, продуктите или услугите на предприятието, известно е също като носители на права.
Вътрешни: Служители в самото предприятие, служители в други предприятия част от веригата на стойността, клиенти на услугите, продуктите, хора, участващи в тестване на продукти, собствениците, доставчици и техните служители. Външни: Общността, държавна и местна власт, неправителствени организации, околната среда, индустрии и мулти-stakeholders initiatives, Носители на права: Представляват група от хора, които са по-близко до дейността на предприятието, като те могат да бъдат и представители от уязвими групи или тези, които са в риск от изключване и маргинализация. Пример: жени, деца, възрастни хора, хора с увреждания, хора от малцинствени или етнически групи, имигранти, местни народи.
Пример: Училище, намиращо се в близост до бензиностанция; тестване на ваксини; транспортиране на стоки и условия на труд. Пример: Интервю за работа във фабрика и възможност за включване към профсъюз, развиване на минна дейност и права на местното население върху земята.Смисленото ангажиране представлява консултиране и организиране на участие със заинтересованите страни, носителите на права и предприятията, както и диалог и комуникация между всички страни и прозрачност в отношенията. Подходът, основан на правата на човека, поставя хората в центъра и допринася до осъществяване на ефективна ангажираност по смисъла на Ръководните принципи.